Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Lees hieronder meer over ons beleid

Dit beleid bevat informatie met betrekking tot:

 1. Het beheer en de bescherming van persoonsgegevens door Fleet Complete,
 • verzameld van websitebezoeken ten behoeve van het functioneren en verbeteren van de websites;
 • verzameld van zijn toepassingen;
 • verwerkt voor klanten van Fleet Complete op producten van Fleet Complete.
 1. Het proces om individuele toegang tot, correctie of verwijdering van persoonsgegevens in bezit van Fleet Complete te verkrijgen of om de verwerking van persoonsgegevens aan te vechten.

Neem voor meer informatie contact op met de Functionaris voor gegevensverwerking van Fleet Complete op gdpr@fleetcomplete.nl

1. Gegevensverwerking bij Fleet Complete

Er zijn drie manieren waarop persoonsgegevens, d.w.z. informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, worden verwerkt door Fleet Complete:

1. Het bezoeken van websites: Fleet Complete gebruikt cookies om het IP-adres te verzamelen van gebruikers die zijn websites bezoeken. De persoonsgegevens worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het gebruik van de website en om deze aan te passen aan de behoeften van de gebruiker. Cookie-informatie wordt verzameld door middel van een toestemmingsverklaring die gelinkt is aan een privacyverklaring waarin het gebruik, de aard en omvang van de verzamelde persoonsgegevens worden beschreven. Er is een optie om cookies uit te schakelen met een uitleg over de gevolgen hiervan.

Door Partner te worden: om toegang te krijgen tot de relevante delen van de Website, kan Fleet Complete de gebruiker vragen om een ​​registratieformulier in te vullen dat persoonsgegevens identificeert of om opmerkingen vraagt. Na registratie worden e-mailadres en andere persoonsgegevens verzameld om de interface met de gebruiker mogelijk te maken. Dit gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, als respons op een toestemmingsverklaring.

De applicaties en producten van Fleet Complete downloaden:  Fleet Complete verwerkt de persoonsgegevens die individuen verstrekken bij het downloaden van de applicatie om hun rijstatistieken te registreren zoals beschreven in de gebruikersovereenkomst. Dit omvat de registratie en analyse van rijgedrag

Gebruik door werkgevers van de producten van Fleet Complete om hun vloot te beheren: Fleet Complete verwerkt gegevens over de werknemers van zijn klanten die zijn producten gebruiken om het gedrag van bestuurders en feiten over incidenten te registreren zodat zij hun vloot kunnen beheren. Fleet Complete verwerkt de gegevens volgens de instructies van de klant.

Openbaarmaking

Fleet Complete verkoopt de persoonsgegevens waarover het beschikt niet. Het mag gegevens enkel in deze specifieke gevallen vrijgeven:

 • Indien Fleet Complete een verzoek ontvangt van wetshandhavingsautoriteiten om persoonsgegevens te verstrekken die het in bewaring heeft, zal dit enkel gedaan worden na bewijs van bevoegd gezag. Als de gevraagde gegevens namens een klant worden bewaard, zal Fleet Complete de klant raadplegen, tenzij dit wettelijk verboden is.
 • Strikt voor zover toegestaan door de wet, mag Fleet Complete persoonsgegevens vrijgeven aan een andere organisatie mits het:
  • redelijk is voor het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wet die werd gepleegd, die gepleegd wordt of op het punt staat gepleegd te worden, en men redelijkerwijs kan aannemen dat openbaarmaking met kennis of instemming van het individu in kwestie het onderzoek zou schaden;
  • redelijk is om fraude te voorkomen, op te sporen of te bestrijden en men redelijkerwijs kan aannemen dat de openbaarmaking met medeweten of toestemming van het individu in kwestie het vermogen om fraude te voorkomen, op te sporen of te bestrijden, zou schaden;
  • noodzakelijk is om een ​​persoon die gewond, ziek of overleden is, te identificeren aan een overheidsinstelling of diens nabestaanden of gemachtigde vertegenwoordiger en, indien het individu in leven is, met kennisgeving aan het individu.

Overdracht

Fleet Complete kan persoonsgegevens overdragen aan de derden die het inhuurt om zijn diensten te leveren.

De overdracht is uitsluitend bedoeld om Fleet Complete bij te staan ​​bij de levering van zijn diensten en volgens zijn instructies. De overdracht wordt beschermd door contractbepalingen die ervoor zorgen dat de wetgeving inzake gegevensbescherming volgens een passend beschermingsniveau wordt nageleefd.

Met betrekking tot gegevens die voor rekening van zijn klanten worden bewaard, zal Fleet Complete uitsluitend met toestemming van de klant persoonsgegevens overdragen aan een derde partij die het in dienst heeft.

Gegevenslocatie
Fleet Complete bewaart persoonsgegevens in Australië, Canada, de EU en de VS.

Beveiliging

Fleet Complete slaat gegevens op met behulp van de geavanceerde technologie die vandaag beschikbaar is op vlak van internetbeveiliging. Meer in het bijzonder,

 • Alle gegevens worden beschermd aan het gepaste niveau van gevoeligheid en risico door fysieke maatregelen, zoals beveiligde zones, technische maatregelen, zoals het Secure File Transfer-protocol, en organisatorische maatregelen, zoals toegangscontroles en met gepaste zorgvuldigheid bij het overbrengen van persoonsgegevens naar verwerkers.Alle gegevens worden uitsluitend bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of overgedragen werden, in overeenstemming met het Schema voor Bewaartermijn.Gegevens die worden bewaard namens klanten van Fleet Complete , zijn op de volgende manier veilig en alleen beschikbaar gesteld voor geregistreerde gebruikers van de organisatie van de klant:
  • gebruikersautorisatie is ingeschakeld door middel van Bedrijfs-ID, Gebruikers-ID en wachtwoord;
  • alle toegang is beveiligd met een wachtwoord en via een beveiligde verbinding;
  • alle gegevens worden verzonden via een beveiligde https;

toegang tot persoonsgegevens door personeelsleden van Fleet Complete is uitsluitend toegestaan ​​op “need to know”-basis.

Gegevensbewaring
Fleet Complete bewaart persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is om het bezoek aan de website te ondersteunen, of om de door de gebruiker gevraagde diensten te leveren, of zolang de werkgever-klant daarom in de serviceovereenkomst heeft verzocht.

Individuen kunnen het recht uitoefenen om hun gegevens te laten wissen door de uitoefening van hun individuele rechten.

2. Procedure voor het uitoefenen van individuele rechten

Voor zover nodig beantwoordt Fleet Complete individuele verzoeken om toegang tot, correctie van en het wissen van iemands persoonsgegevens via de Functionaris voor gegevensverwerking. U kunt de Functionaris voor gegevensverwerking bereiken via gdpr@fleetcomplete.nl.

Alle verzoeken zullen behandeld worden,

 • Kosteloos, binnen een termijn van één maand, tenzij
  • het volume of de complexiteit van het verzoek een langere procedure vereist. In dat geval zal Fleet Complete de aanvrager binnen een maand informeren over de redenen voor een verlenging en kan het een redelijke vergoeding aanrekenen om de administratieve kosten te dekken; of
  • het verzoek is ongegrond of buitensporig en Fleet Complete kan het verzoek weigeren op basis van gegronde redenen.
 • Met de volgende informatie:
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
  • de derde partijen aan wie de persoonsgegevens werden of zullen worden overgedragen en hun locatie;
  • de criteria ter bepaling van de termijn waarvoor de persoonsgegevens bewaard zullen worden;
  • het bestaan ​​van het recht op correctie of het wissen van persoonsgegevens en de procedure daarvoor;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, voor zover van toepassing;
  • het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verzoeken om verwijdering zullen worden onderworpen aan klantinstructies als de gegevens worden verstrekt aan Fleet Complete door een werkgever voor het beheer van zijn vloot.

3. Procedure om naleving aan te vechten

Een persoon kan de naleving van gegevensbeschermingsrechten betwisten door een klacht in te dienen bij de Functionaris voor gegevensverwerking van Fleet Complete via gdpr@fleetcomplete.nl.

Als de persoon niet tevreden is met de reactie van Fleet Complete, bestaat altijd de mogelijkheid om een beroep te doen op de lokale Gegevensbeschermingsautoriteit.

E-book Verlaag kosten wagenpark met telematica

Verschillende experts geven praktische tips om de wagenparkkosten te verlagen.

hbspt.forms.create({ portalId: "1853738", formId: "b57cad21-dcca-4599-9a14-a36ba8a45f94" });