Algemene Voorwaarden

Algemene Licentievoorwaarden Fleet Complete (versie april 2016)
 1. Algemeen
  1. Deze Algemene Licentievoorwaarden (hierna te noemen: “Licentievoorwaarden”) zijn van toepassing op iedere overeenkomst (hierna te noemen: de “Overeenkomst”) met betrekking tot de Licentieproducten (zoals hieronder gedefinieerd) tussen Fleet Complete en de klant.
  2. Alle software door Fleet Complete  aan de klant in licentie verstrekt of door Fleet Complete  op afstand beschikbaar gesteld aan de klant worden hierna gezamenlijk verder genoemd: “de Licentie Producten”.
 2. Gebruik van Licentie Producten
  1. Als de klant niet akkoord gaat met deze Licentievoorwaarden mag de klant de Licentie Producten niet gebruiken.
  2. De Licentie Producten worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële vermogensrechten zoals auteursrecht. Onder de Licentie Producten wordt in deze Licentievoorwaarden tevens verstaan de door Fleet Complete beschikbaar gestelde of toegankelijk gemaakte documentatie, databasestructuur, user interface, scherm – layout, templates en toebehoren.
  3. De klant mag de Licentie Producten slechts gebruiken in overeenstemming met deze Licentievoorwaarden alsmede de overige voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. Het ter beschikking stellen van de Licentie Producten strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.
  4. Onverlet overige rechten van Fleet Complete , in geval de klant de Licentie Producten niet conform de toepasselijke voorwaarden gebruikt, is Fleet Complete onmiddellijk gerechtigd om, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te beëindigen. 
  5. Fleet Complete  verleent de klant op grond van en enkel gedurende de looptijd van de Overeenkomst onder betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding, het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Licentie Producten, inclusief door Fleet Complete B.V algemeen beschikbaar gestelde nieuwe versies daarvan, uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering van de klant te raadplegen en te gebruiken. Onder eigen gebruik wordt in dit verband verstaan gebruik door Geautoriseerd Gebruikers (als bedoeld in artikel 2 lid 6) van de klant ten behoeve van het verwerken van de data van de klant.
  6. Onder een Geautoriseerd Gebruiker wordt in deze Licentievoorwaarden verstaan een natuurlijk persoon, bij de klant in dienstverband werkzaam, die door de klant is aangewezen en door Fleet Complete  is geaccepteerd om door middel van de vastgestelde log-in procedure en met een strikt persoonlijke, niet – overdraagbare toegangscode toegang te krijgen tot de Licentie Producten.
  7. Fleet Complete  behoudt zich het recht voor om bij de klant juiste nakoming van deze voorwaarden te (laten) controleren.
  8. Het is de klant niet toegestaan:
  • de aan de Licentie Producten onderliggende programmatuur te kopiëren, bewerken, te decompileren, te disassembleren, (te trachten) de source code ervan te achterhalen, of op enig andere wijze verandering in de Licentie Producten aan te brengen anders dan expliciet in deze Licentievoorwaarden bepaald en tenzij en tot zover dat op grond van wettelijke bepalingen van dwingend recht zou zijn toegestaan;
  • de Licentie Producten in sublicentie te geven, te verhuren of in huurkoop te geven of anderszins aan een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen of ter beschikking te stellen of beschikbaar te maken;
  • tekens en kenmerken van intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van de Licentie Producten;
  • de Licentie Producten te gebruiken ter promotie van, doorverwijzing naar, of verstrekking van onrechtmatig verkregen software, voor het begaan van en / of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door de klant, diens personeel of derden;
  9. De klant dient zich te houden aan de geldende gedragscode voor gebruik van internet (de zogenaamde nettiquette).
 1. Duur van het gebruiksrecht
  1. Het gebruiksrecht van de Licentie Producten hebben een initiële duur als bepaald in de Overeenkomst. De Overeenkomst geldt als aangegaan indien Fleet Complete . en de klant de Overeenkomst hebben ondertekend.
  2. Onverwijld na ontvangst van de voor de eerste periode verschuldigde vergoeding (als gespecificeerd in de Overeenkomst), stuurt Fleet Complete de klant de autorisatiecode en log in procedure waarmee de klant toegang krijgt tot de Licentie Producten.
  4. Na afloop van de initieel overeengekomen periode, wordt het gebruiksrecht telkens voor een periode van één jaar en onder dezelfde voorwaarden verlengd.
  5. Indien de klant het gebruiksrecht wil beëindigen, dient de klant dat uiterlijk zes (6) maanden voor afloop van de dan lopende duur schriftelijk aan Fleet Complete  kenbaar te maken.
 2. Looptijd gebruiksrecht
  1. Gedurende de looptijd van de Licentie Producten houdt Fleet Complete de Licentie Producten voor de klant beschikbaar op de server van Fleet Complete voor verwerking van de verzamelde data van de klant.
  2. De klant heeft het recht op gebruik van alle gedurende de looptijd van de Licentie Producten door Fleet Complete  algemeen uitgegeven tussentijdse versies en updates van de Licentie Producten. Welke aanpassingen in de Licentie Producten noodzakelijk en gewenst zijn blijft uiteindelijk steeds ter beoordeling van Fleet Complete
  3. De klant heeft tevens recht op, tegen vergoeding van de daarvoor geldende tarieven, de ondersteuning en support als bepaald in artikel 5.
 3. Ondersteuning en Support
  1. Fleet Complete houdt een help desk in stand voor vragen bij het gebruik van de Licentie Producten, welke help desk voor de klant beschikbaar is tijdens de looptijd van het gebruiksrecht. Er kunnen twee soorten calls geplaatst worden bij de help desk: de calls voor ondersteuning bij gebruik en de calls om fouten te melden (error correction calls).
  2. Op de on – line help desk op web site van Fleet Complete (www.Fleet Complete.nl)  kan de klant te allen tijde een melding plaatsen. De help desk is bedoeld voor het beantwoorden van vragen met betrekking tot (de wijze van) gebruik van de Licentie Producten en het melden van verstoringen of fouten in de (werking van) de Licentie Producten. Calls worden in behandeling genomen op Werkdagen tijdens Werkuren (tussen 08.00 tot 17.30 uur op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd openbare feestdagen). De calls worden zo spoedig mogelijk behandeld. De help desk is tevens telefonisch bereikbaar op Werkdagen tijdens Werkuren op daarvoor opengestelde nummer als vermeld op de web site van Fleet Complete
  3. Het kan zijn dat Fleet Complete  een call moet escaleren naar een andere partij (bijvoorbeeld indien de fout is terug te voeren op andere producten of diensten dan de Licentie Producten, zoals beschikbaarheid van internet, GSM of GPRS verbindingen). In dat geval zal Fleet Complete  de klant op de hoogte houden van de voortgang en erop toezien dat de toeleverancier de verstoring zo snel mogelijk oplost. Fleet Complete is echter nimmer aansprakelijk voor schade door de klant geleden door dergelijke derde partijen.
  4. Opdat Fleet Complete  de hiervoor genoemde support services zo goed mogelijk kan verrichten, dient de klant aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  a) de Geautoriseerde Gebruikers moeten voldoende bekend zijn met het gebruik van de Licentie Producten en b) één Geautoriseerd Gebruiker is aangewezen en gerechtigd om de help desk te raadplegen en
  c) alle redelijke aanwijzingen van Fleet Complete  met betrekking tot het gebruik van de Licentie Producten moeten in acht worden genomen en
  d) de melding dient volledig en correct te zijn.
 4. Prijzen en betalingswijze
  1. De prijs voor het gebruiksrecht is gespecificeerd in de Overeenkomst en is inclusief de variabele kosten voor het verzenden van de data naar en van de server van Fleet Complete naar de klant. Fleet Complete factureert maandelijks vooruit. Facturen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betaald te zijn. Fleet Complete  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, de toegang tot en het gebruik van de Licentie Producten op te schorten indien de klant de verschuldigde vergoedingen niet (tijdig) betaalt.
  2. Bij het aangaan van de Overeenkomst geeft de klant het aantal voertuigen en/of  medewerkers/planners op (met specificatie van het kenteken en/of personeelsnummer) waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Dat aantal zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst als minimum aantal gelden waarover de verschuldigde vergoedingen worden berekend. Indien een voertuig en/of medewerker/planner buiten gebruik wordt gesteld, is de klant gerechtigd dat voertuig en/of die medewerker/planner te vervangen door een andere voertuig en/of medewerker/planner. De klant zal daartoe het oude voertuig (kenteken) en/of de oude medewerker/planner (personeelsnummer) schriftelijk bij Fleet Complete  afmelden en het nieuwe doorgeven. Indien de klant voertuigen en/of medewerkers/planners wenst toe te voegen bovenop het overeengekomen minimum aantal, dient de klant dit direct te melden en zal de overeengekomen de eerstvolgende maand evenredig worden aangepast.
  3. Voor een verlengde gebruiksperiode van de Licentie Producten wordt aan de klant automatisch op basis van dezelfde hoeveelheid voertuigen en/of medewerkers/planners de vergoedingen in rekening gebracht. Indien de klant in een verlengde gebruiksperiode de Licentie Producten voor een ander aantal voertuigen en/of medewerkers/plan wil gebruiken, dient de klant dat uiterlijk zes (6) maanden voor afloop van de dan geldende gebruiksperiode schriftelijk aan Fleet Complete  te bevestigen.
  4. Fleet Complete  is gerechtigd de tarieven jaarlijks aan te passen conform de CBS consumentenprijsindex (2015 = 100).
 5. Overige voorwaarden
  1. Fleet Complete garandeert niet dat de Licentie Producten geschikt zijn voor bepaalde doeleinden noch dat de Licentie Producten zonder onderbreking of gebreken zullen functioneren.
  2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aanvaardt Fleet Complete geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of verband houdend met de uitvoering of niet terdege of niet juiste uitvoering van de Overeenkomst. Onverminderd het voorgaande zal de aansprakelijkheid van Fleet Complete   jegens de klant altijd beperkt blijven tot de vergoedingen, betaald voor de maand waarin de geleden schade zich voordeed.
  3. Vernietiging of nietigheid van één der bepalingen van de Licentievoorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
  4. Fleet Complete B.V kan van tijd tot tijd de onderhavige Licentievoorwaarden aanpassen en deze aangepaste voorwaarden zullen dan van toepassing zijn wanneer de duur van de gebruiksperiode van de Licentie Producten wordt verlengd. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, kan de klant het gebruiksrecht op de Licentieproducten opzeggen op de wijze als in artikel 3 lid 5 beschreven. Fleet Complete B.V zal de voorgenomen wijziging uiterlijk zes maanden voor afloop van de dan geldende gebruiksperiode mededelen.

E-book Verlaag kosten wagenpark met telematica

Verschillende experts geven praktische tips om de wagenparkkosten te verlagen.

hbspt.forms.create({ portalId: "1853738", formId: "b57cad21-dcca-4599-9a14-a36ba8a45f94" });