Blogs

Hoe stuur ik mijn bedrijfsgebonden kosten?

Bedrijfsgebonden kosten zijn op te delen in algemene kosten en direct gebonden kosten. Algemene bedrijfsgebonden kosten zijn kosten die op grond van het ontbreken van een direct dan wel indirect verband met het bouwwerk niet aan bouwwerken kunnen worden doorberekend. Direct gebonden kosten hebben een duidelijk verband met het bouwwerk en kunnen aan de bouwwerken worden doorberekend.

In de bouwwereld varieert de eerstgenoemde kostensoort gemiddeld tussen de 7% en 11% en ligt significant lager of hoger naarmate de omzet respectievelijk toeneemt of afneemt. Opvallend is ook dat deze kosten hoger liggen naarmate het bedrijf in leeftijdsjaren jonger is.

Beide kostensoorten maken een aanzienlijk onderdeel uit van de concurrentiepositie die een bedrijf kan innemen. Naast de kwalitatieve kenmerken van een organisatie en haar toegevoegde waarde is prijs nog vaak een allesbepalende factor. Het is in dat kader dan ook relevant om met name de directe kosten tegen het licht te houden en te bezien of deze verlaagd kunnen worden, zonder dat daarbij de kwalitatieve kenmerken en toegevoegde waarde van de organisatie verzwakt worden.

Algemene bedrijfsgebonden kosten

De kosten die onder de algemene bedrijfsgebonden kosten vallen, hebben een vast karakter waar weinig invloed op uitgeoefend kan worden. Om deze kosten terug te verdienen moet de bijbehorende omzet gemaakt worden. De algemene kosten bestaan voor circa 30% uit arbeidskosten, 17% huur- en afschrijvingskosten en voor circa 53% uit overige algemene kosten. De strategische, tactische benadering van de algemene kosten laat ik hier buiten beschouwing.

Zoals opgemerkt kan het verlagen van de bedrijfsgebonden kosten de concurrentiepositie aanzienlijk verbeteren, zeker als er ook nog sprake is van een omzet lager dan 2,5 miljoen en geringe leeftijdsjaren. Een aanzienlijk aandeel in de bedrijfsgebonden kosten zijn de arbeidskosten met al haar opslagen, voor vervoer, verlof, opleiding, ziekte, leegloop en andere kosten die in het tarief worden meegenomen. Sommige opslagen komen voort uit de (collectieve) arbeidsovereenkomst en zijn algemeen of individueel geldend. Daarnaast liggen ze voor een bepaalde periode vast en zijn ze alleen aan de onderhandelingstafel beïnvloedbaar.

Kosten die niet vallen onder de (collectieve) arbeidsovereenkomst

Anders ligt dat bij de kosten die niet vallen onder de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Deze zijn immers per direct met maatregelen te verlagen. Dat is interessant, want er zijn veel innovaties/slimme gadgets op de markt die kostenverlagend werken en efficiency versterken. Bij ziekteverzuim moet gedacht worden aan de focus te leggen op arbeidsgeschiktheid, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke leefstijl. Bij vervoer- en reiskosten moet gedacht worden aan het verminderen van de totale jaarkilometrage, het aantal bedrijfsauto’s en het aantal reisuren. Eveneens kan het administratieve proces van uitbetaling van (in)directe arbeidsuren en inzet en beschikbaarheid van bedrijfsauto sterk geautomatiseerd worden. Eenvoud en transparantie staan daarbij voorop.

Overigens, het mobiliteitsvraagstuk is zowel vanuit duurzame inzetbaarheid als vanuit het verlagen van de kosten die daarmee gemoeid zijn, te benaderen. Vanuit duurzame inzetbaarheid kan gedacht worden om de woon-werk-kilometers met de fiets, die van alle gemakken is voorzien, te doen. Het bedrijf zal dit natuurlijk positief moeten faciliteren.

Het sturen, beheersen en verlagen van bedrijfsgebonden kosten ligt in het doorzien van deze kosten en het bedenken van alternatieven die misschien wel uit een heel andere hoek kunnen komen. Een hoek waarbij het mes aan twee kanten snijdt.

Uw belangstelling gewekt? Download ons e-book ‘Verborgen Bouwkosten’.

Download ons e-book