Blogs

Grip houden op personeelskosten

Ondanks de voorzichtige ramingen van het IMF over de te verwachten economische groei wereldwijd en in het bijzonder in Nederland, zien we de economische activiteiten toenemen. De inkoopindex stijgt, het consumentenvertrouwen neemt toe, er wordt meer besteed en geïnvesteerd. Dat was in de afgelopen jaren wel anders. Er werd door de overheid en door bedrijven naarstig gezocht naar besparingsmogelijkheden om de uitgaven te drukken. De overheid heeft met het verhogen van de AOW-leeftijd miljarden in handen die het begrotingstekort terugdringen. Ook de bezuinigingen in de zorg dragen bij. Zeer gevoelige onderwerpen die veel negatieve bijverschijnselen hebben en nog lang niet zijn uitgekristalliseerd in bestendig beleid.

Besparingen vinden en de teugels laten vieren

Bedrijven hebben de besparingen veelal gevonden in het bevriezen van salarissen, het wijzigen van bonusregelingen waardoor deze moeilijker tot uitkering konden komen, het verlagen van het opleidingsbudget, het verminderen van vrije dagen, het snijden in reis- en verblijfskosten en natuurlijk het snijden in de personele aantallen.

Nu de economische activiteiten toenemen, zie je dat de teugels met betrekking tot bovenstaande maatregelen worden losgelaten. In cao-afspraken is er ruimte voor het verhogen van de salarissen, bonussen komen weer tot uitkering, de arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, de werkeloosheid neemt af en zo zijn er meer signalen dat ‘het’ goed gaat.

Nieuwe werkelijkheid

Desalniettemin is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan waarin terugkeer naar het oude niet meer mogelijk is. Ook is er een nieuwe waakzaamheid geboren die betrekking heeft op het fenomeen ‘toekomstbestendig blijven’. Daarin spelen twee variabelen een hele belangrijke rol. Ten eerste is te allen tijde de vraag aanwezig wat de huidige toegevoegde waarde van de activiteiten die men ontplooit en afzet en of deze bestendig is. Ten tweede moet de interne organisatie weerbaar zijn tegen veranderingen die zich altijd zullen blijven voordoen.

Dynamische kostenposten

Eén van de thema’s binnen het versterken van de weerbaarheid is het niet verrast worden door te hoge kosten die de winst drukken. Veel kostenposten zijn variabel en daarmee dynamisch. Grip krijgen op de dynamiek van deze kosten is noodzakelijk om het te kunnen beheersen.

Een belangrijke kostenpost bestaat uit alle kosten die gemoeid zijn met het personeel. En de vraag is hoe je hier beter grip op kunt krijgen. Dat wil niet zeggen dat ik hier een pleidooi hou voor het snijden in personeelskosten, integendeel; kosten zijn onlosmakelijk verbonden met baten. Maar ik ben wel van mening dat diepgaande kennis over de opbouw en aard van kosten eraan bijdraagt dat een bedrijf aan toekomstbestendigheid wint.

Observeer ‘productiegedrag’ en analyseer data

Het opdoen van deze kennis is niet alleen een administratieve aangelegenheid. Nee, het is veel meer dan dat. Het is observeren van ‘productiegedrag’ en analyseren van data. Data die verkregen kan worden uit:

  1. Bestudering van de aard en functionaliteit van de diverse kosten.
  2. Exact weten welke kosten wel of niet opgenomen zijn in het tarief. Welk effect heeft dit op de exploitatie. Hoe verhouden deze kosten zich ten opzichte van elkaar.
  3. Weten hoe de betaaluren zijn opgebouwd voor het personeel. Welke daarvan zijn direct gelieerd aan de kostprijs eenheid per product. Welke daarvan zijn indirect gelieerd en welke daarvan zijn niet goed definieerbaar.

Deze informatie en data zijn te genereren uit software die onderdeel uitmaakt van de bedrijfsprocessen en gericht is op ‘productiegedrag’. Bedrijven die maatregelen hebben genomen om deze software te implementeren, zijn zich enorm bewust van de mogelijkheden die zij hebben om grip te houden op kosten.

Voelt u zich aangesproken? Zo ja, waar ligt u wakker van? Spookt het begrip ‘faalkosten’ vaak door uw hoofd? Onderschrijft u de voordelen van een centraal en toegankelijk systeem? Neem dan contact op met Fleet Complete en download gelijk ons e-book. Handig. Verhelderend.

Download ons e-book